SHERKHAN FROM GURAVLEVSKY LAND
, - father KAZBEK VELIKIY HAN, mother K-SHUMA iz SAMSHEETOVO USADBY


 


   Security-dog.org
.